Vaše spokojenost,
náš cíl...........

Podvojné účetnictví

Podvojné účetnictví

Vedení podvojného účetnictví obsahuje:

 • zaregistrování u finančního úřadu, zdravotní pojišťovny a správy sociálního pojištění
 • seznámení s postupem a objasnění pravidel vedení účetnictví
 • vytvoření optimální účetní osnovy
 • seznámení s náležitostmi účetních dokladů
 • zaúčtování účetních dokladů
 • sestavení účetních knih (kniha analytické evidence, hlavní kniha, účetní deník)
 • přehled závazků a pohledávek
 • sestavení výsledovky hospodaření společnosti, střediska nebo zakázky
 • vypracování daňového přiznání k dani z přidané hodnoty včetně záznamní povinnosti
 • účetní evidenci hmotného a nehmotného majetku (karty majetku a inventurní soupisy)
 • sestavení roční účetní závěrky
 • vypracování přiznání k dani z příjmů včetně příloh
 • vypracování statistických výkazů
 • spolupráci při provádění inventur
 • metodické konzultace
 • účast při kontrolách finančních úřadů, zdravotních pojišťoven a správ sociálního zabezpečení